دکتر امیررضا علیزاده مجد | Dr. AmirReza Alizadeh Majd

دکتر امیررضا علیزاده مجد | Dr. AmirReza Alizadeh Majd

وب سایت دکتر امیررضا علیزاده مجد | موسس دانشگاه کارآفرین

Dr. AmirReza Alizadeh Majd

اقتصاد، محور اصلی جوامع امروزی است و دانش و فناوری، زیربنای این عامل مهم میباشد. کشورهایی در مسابقه جهانی اقتصاد برتر هستند که دانشگاه های مولد داشته باشند. روزی سوال میشد علم بهتر است یا ثروت و پاسخش در سال 2022 این است: ثروت بدون علم به وجود نمی آید و ماندگار نخواهد شد، پس کلید اصلی رشد و توسعه جوامع بشری در یک عبارت خلاصه میشود: دانشگاه کارآفرین

فعالیت دانشجویان

ورود "فعالیت دانشجویان"