تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصر فکنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصر فکنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

نویسندگان: امیر آزادارمکی، عارفه داودی و امیررضا علیزاده مجد

چکیده:نرخ ارز به عنوان یکی از کانال های ارتباط اقتصاد ملی با محیط بین الملل از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به جساب میآید. انحراف این متغیر از مقدار تعادلی آن تقریبا در اکثر کشورها مشاهده می شود. اما این موضوع به عنوان یک پدیده مزمن در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران بسیار مشهود است. از طرفی شناخت اندکی درباره رفتار مصر فکننده بخصوص رفتار انتخاب مصر فکننده در برابر خرید در کشورهای درحال توسعه وجود دارد. در نتیجه لزوم بهرهگیری از هوشیاری کارافرینانه را در جهت موفقیت در این تقابل هر چه بیشتر آشکار می کند. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری دادهها، کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 80 نفر از مشتریان شرکت کیان تایر در استان قزوین میباشد. حجم نمونه آماری این تحقیق 66 نفر به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار PLS و SPSS استفاده شد. براین اساس به منظور بررسي پايايي مدل انداز هگيري پژوهش، به بررسي ضرايب بارهاي عاملي، ضرايب آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي، روايي همگرا و روايي واگرا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که هوشیاری کارآفرینانه می تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد اما نرخ ارز بر هوشیاری کارآفرینانه نقشی ندارد و متغیر هوشیاری نقش میانجی را بین نرخ ارز و رفتار خرید ایجاد نمی کند.

واژه های کلیدی: نرخ ارز بازار، رفتار خرید مصر فکننده، هوشیاری کارافرینانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *