تأثیر ویژگی های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف کنندگان با نقش میانجي گری رضایت بازاریابان

تأثیر ویژگی های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف کنندگان با نقش میانجي گری رضایت بازاریابان

نویسندگان: حمید صیدآبادی ، امیررضا علیزاده مجد و عبدالله نعامی

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگ یهای فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصر فکنندگان با نقش میانج یگری رضایت بازاریابان در صنایع لاستیک انجام گرفت. مفهوم ویژگیهای فردی را به عنوان جمع كل راههایی میدانند كه يك نفر بدان وسيله در برابر ديگران از خود واكنش نشان میدهد، يا به وسیله آن روابط متقابل ايجاد م یکند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، از شاخه تحقیقات توصیفی م یباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 110 نفر از مدیران و کارکنان متخصص کارخانه تایرسازی کیان تایر م یباشند. در این تحقیق، برای تعیین نمونه آماری از روش نمون هگیری تصادفی طبق های و برای تعیین حجم نمونه ا ز فرمول کوکران استفاده شده است که تعداد نمونه آماری 86 نفر تعیین شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و مبتني بر مقياس ل كيرت جم عآوری شدند و براي تجزیه و تحلیل داد ههای تحقيق از مد لسازی معادلات ساختاري استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، ویژگیهای فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرفکنندگان تأثیر دارد، همچنین متغیر ویژگیهای فردی بازاریابان بر رضایت بازاریابان تأثیر دارد و متغیر میانجی رضایت بازاریابان بر رفتار خرید مصرفکنندگان تأثیر دارد. اين پژوهش نشان میدهد كه تأثیر ویژگیهای فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرفکنندگان با نقش میانجیگری رضایت بازاریابان در صنایع داروسازی کشور با توجه به رقابت روزافزون بین شرکتهای داروسازی، تأثیر خواهد داشت و این موضوع با داشتن کارکنان با انگیزه که از شغل خود رضایت دارند در مجموعه میسر خواهد بود. کارکنانی که بتوانند سازمان را با تغییرات و پیشرفتها همگام کنند.

واژه های کلیدی: ویژگی های فردی، رفتار خرید مصرف کننده، رضایت کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *