طراحی الگوی استراتژیک آموزش و بهسازی منابع انسانی با هدف توفیق در بازارهای داخلی و خارجی

طراحی الگوی استراتژیک آموزش و بهسازی منابع انسانی با هدف توفیق در بازارهای داخلی و خارجی

نویسندگان: محسن فرقانی، عارفه داودی و دکتر امیررضا علیزاده مجد

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت توفیق در بازارهای داخلی و خارجی با استفاده از آموزش و بهسازی منابع انساتی میباشد. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، به طور موثر فعالیتهایشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند. بدین منظور با توجه به مرور ادبیات و تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسان، خبرگان و مدیران و استفاده از روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی استفاده شد و از مصاحبه نیمه ساختاریافته، تحلیل محتوا، گروه کانونی و گروهبندی خبرگان استفاده شده و با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع کیفی میباشد ابتدا دادههای کیفی از طریق مصاحبههای نیمه ساختاریافته و همچنین مقالات متعدد بدست آمده که در جدول فصل 4 مجموع 140 کد استخراج گردید که از طریق 1۵ مصاحبه انجام شده بدست آمد در ادامه با توجه به اینکه محقق کدهای را غربالگری نمود به 64 کد غربال شده رسید که در جلسه گروهبندی خبرگان به 7 مولفه و 3 بعد توسط خبرگان گروه بندی شد.
واژه های كلیدی : آموزش، بهسازی منابع انسانی، بازارهای داخلی و خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *