مطالعه تاثیر فرهنگ علوی بر اخلاق کسب وکار اسلامی با نقش میانجی ذهنیت فلسفی مدیران

مطالعه تاثیر فرهنگ علوی بر اخلاق کسب وکار اسلامی با نقش میانجی ذهنیت فلسفی مدیران

نویسندگان: عبدالحسین خسروپناه، محبوبه پرگو و امیررضا علیزاده مجد

چکیده:

امروزه سازمان‌هایی موفق هستند و می‌توانند در دنیای پررقابت ادامه حیات دهند که دائما افکار و اندیشه‌های جدید را در سازمان به کار ببرند و این امر توسط مدیران با ذهنیت فلسفی امکان‌پذیر است از طرفی تفاوت بنیادین فرهنگ علوی با دیگر فرهنگ‌ها خصوصاً فرهنگ غربی باعث شده مدیریت نیز در این فرهنگ از ماهیت و چهره متفاوتی برخوردار باشد که در بستر زمان این تفاوت‌ها به صورت‌های مختلف به نمایش گذاشته است که بارزترین آن‌ها در بستر زمان، مدیریت علوی با الگوی عملی مدیریت امیرالمؤمنین علیه‌السلام و مدیریت اموی با مدیریت معاویه می‌باشد؛ بنابراین با تضعیف میزان دین‌داری زمینه کاهش پایبندی به اخلاق کسب‌وکار ممکن است فراهم شود. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی است. در بخش تجزیه‌وتحلیل یافته‌های آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نشان داد، توزیع داده‌ها نرمال نبوده، بر این اساس برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج نشان داد مدل مفهومی از برازش مناسب برخوردار است. همچنین برای بررسی فرضیات پژوهش از ضریب مسیر و مقدار آماری تی استفاده که همگی مورد تائید قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که توجه به فرهنگ علوی می‌تواند در اخلاق کسب‌وکار اسلامی تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد از طرفی داشتن ذهنیت فلسفی می‌تواند این رابطه را تقویت کند. درواقع هر فردی که ذهن باز دارد، در مقابل ادراکات تازه حساس است ، دارای نیروی تمرکز است و می تواند ادراکات مختلف را با هم مربوط سازد از ذهنیت فلسفی برخوردار میباشد و به نوعی از آموزه‌ها و  عناصری که با مرجعیت اسلام درهم تنیده شده استفاده شود و بر پایه آن اخلاق کسب وکار اسلامی هویت یابد.

واژگان کلیدی: فرهنگ علوی، ذهنیت فلسفی، اخلاق کسب وکار اسلامی، فرهنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *