دکتر امیررضا علیزاده مجد | Dr. AmirReza Alizadeh Majd

کتاب‌ها

ارتباط صنعت و دانشگاه با رویکرد اقتصاد دانش بنیان
نویسندگان : دکتر امیررضا علیزاده مجد – امیر آزاد ارمکی
اقتصاد دانش‌بنیان با رویکرد دانشگاه کارآفرین
نویسندگان : دکتر امیررضا علیزاده مجد – امیر آزاد ارمکی
مقدمه ای بر کارآفرینی 

مترجمان: دکترحمیدرضا سعیدنیا – دکتر امیررضا علیزاده مجد
کارآفرینی مٌد: برنامه، محصول و فرآیند
مترجمان : دکتر امیرضا علیزاده مجد- دکتر پریسا ترکی
مدیریت فروش محصولات لوکس
مترجمان: دکتر کامبیزحیدرزاده – دکتر امیررضا علیزاده مجد – حمیدرضا حدادزاده
دانش،تکنولوژی و تجاری سازی
مترجمان: دکتر علی بدیع زاده – دکتر امیررضا علیزاده مجد – دکتر پریسا ترکی
زنان در تجارت با دیدگاه کارآفرینی زنان
مترجمان: دکتر فریدون آزما
حمیدرضا حدادزاده – دکتر امیررضا علیزاده مجد
مدیریت ریسک پیشرفته
نویسندگان: محمد مرادی- نگین صدری
با تصحیح و مقدمه دکتر امیررضا علیزاده مجد
موتورهای نوآوری
مترجمان:دکتر امیررضا علیزاده مجد –
دکتر شیوا شعبانی