طراحی مدل بلاکچین در صنعت بیمه با رویکرد جبران خسارت درمان

نویسندگان: امیررضا علیزاده مجد، محبوبه پرگو، زهرا بلندنظر، عارفه داودی چکیده: از مهم‌ترین ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و زمان‌بر ﺑﻮدن آن‌ها اﺳﺖ ﮐﻪ بهره‌مندی از ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ، ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی می‌تواند ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. مطالعه حاضر از نظر هدف و جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی کاربردی و اکتشافی …

مطالعه تاثیر فرهنگ علوی بر اخلاق کسب وکار اسلامی با نقش میانجی ذهنیت فلسفی مدیران

نویسندگان: عبدالحسین خسروپناه، محبوبه پرگو و امیررضا علیزاده مجد چکیده: امروزه سازمان‌هایی موفق هستند و می‌توانند در دنیای پررقابت ادامه حیات دهند که دائما افکار و اندیشه‌های جدید را در سازمان به کار ببرند و این امر توسط مدیران با ذهنیت فلسفی امکان‌پذیر است از طرفی تفاوت بنیادین فرهنگ علوی …

Presenting a model for university managers’ entrepreneurial behaviours by adopting an entrepreneurial university approach

Authors: Kasra Taherkhani; Amir Kooshamoghaddam and Amirreza Alizadeh Majd :AbstractAmong the vital and strategic actions and tools higher education pursues to encounter environmental changes, we can refer to university entrepreneurship and the development of the entrepreneurial university. Accordingly, this study sought to present a behavioural model for the managers of …

دور التسویق الریادی فی أداء الأعمال الصغیره والمتوسطه بدور الوسیط:السلوک الریادی فی الأعمال (دراسه حاله: الشرکات المختاره فی مجال تکنولوجیا المعلومات )

الكتاب: میترا ناظم، امیررضا علیزاده مجد و مسعود نارنجی الملخص:   نظراً إلی التطورات والزخم الکبیر الذی یشهده عالم الأسواق، فإنّ الاکتفاء بالطرق والأدوات التقلیدیه لا یضمن لأصحاب الأعمال نصیباً یُذکر فی الأسواق؛ لذا تبدو هناک شعور بالحاجه الملحّه لخلق وتوفیر أدوات إبداعیه فی الأسواق. إنّ التسویق الریادی یعد رکیزه أساسیه للأعمال والمهن، وهو …

تقدیم نموذج من العلامه التجاریه للمتاجر متعدده الفروع القرویه فی إیران

الكتاب: زهرا سادات موسوی، ابوتراب علیرضایی،اشرف شاه منصوری و امیررضا علیزاده مجد الملخص:   یسعی البحث الراهن لتقدیم نموذج من نماذج العلامات التجاریه لأعمال سلسله المتاجر القرویه فی إیران. إن المتاجر متعدده الفروع أو سلسله المتاجر کما یطلق علیها تعد من أفضل وأوسع الأعمال التجاریه فی العالم والتی تشهد نموا کبیرا …

طراحی الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری در شرکت های دانش بنیان

نویسندگان: امیر آزادارمکی، عارفه داودی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیدهبازاریابی از مهمترین ارکان هر کسب و کاری است اما بازاریابی به روشهای معمول دیگر پاسخگوی محیط کسبوکار پرتلاطم که با ریسک و عدم اطمینان همراه است، نیست. ماهیت برجسته بازاریابی و کارآفرینی، جستجوی فرصتهایی برای تبدیل آنها به ایدههای …

طراحی الگوی استراتژیک آموزش و بهسازی منابع انسانی با هدف توفیق در بازارهای داخلی و خارجی

نویسندگان: محسن فرقانی، عارفه داودی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت توفیق در بازارهای داخلی و خارجی با استفاده از آموزش و بهسازی منابع انساتی میباشد. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. …

تاثیر آموزش کارآفرینی بر هوشیاری کارآفرینانه با نقش میانجی اثربخشی آموزش و آگاهی اقتصادی

نویسندگان: امیر آزادارمکی، عارفه داودی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: آموزش کارآفرینی نقش بی بدیلی در ترویج کارآفرینی در فضای کسب و کار اقتصادی دارد و هوشیاری کارآفرینانه و اثربخشی آموزش نیز به عنوان مفاهیم اساسی در تئوری فرصت گرایی کارآفرینی مطرح می باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر …

The effect of entrepreneurship education on graduate students’ entrepreneurial alertness and the mediating role of entrepreneurial mindse

Authore: Soroush Saadat ;Aliasghar Aliakbari;Amirreza Alizadeh Majd and Robin Bell AbstractPurpose – This study investigates the effect of entrepreneurship education in terms of the development of entrepreneurial knowledge and skills, on graduate students’ entrepreneurial alertness and the mediating role of the entrepreneurial mindsetDesign/methodology/approach – The study collected data using questionnaires …

The Effect of Knowledge Management on Customer Satisfaction in Automobile Importer Companies (Case Study: Irtoya and Negin Khodro Companies)

Author:AmirReza Alizadeh Majd Abstract: Lack of knowledge regarding knowledge management system, including the definition, components and success factors have been as the essential elements project failure in knowledge management. This is an applied research in terms of objective and it is descriptive-correlation in terms of nature because it examines and …