طراحی مدل بلاکچین در صنعت بیمه با رویکرد جبران خسارت درمان

نویسندگان: امیررضا علیزاده مجد، محبوبه پرگو، زهرا بلندنظر، عارفه داودی چکیده: از مهم‌ترین ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و زمان‌بر ﺑﻮدن آن‌ها اﺳﺖ ﮐﻪ بهره‌مندی از ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ، ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی می‌تواند ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. مطالعه حاضر از نظر هدف و جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی کاربردی و اکتشافی …

مطالعه تاثیر فرهنگ علوی بر اخلاق کسب وکار اسلامی با نقش میانجی ذهنیت فلسفی مدیران

نویسندگان: عبدالحسین خسروپناه، محبوبه پرگو و امیررضا علیزاده مجد چکیده: امروزه سازمان‌هایی موفق هستند و می‌توانند در دنیای پررقابت ادامه حیات دهند که دائما افکار و اندیشه‌های جدید را در سازمان به کار ببرند و این امر توسط مدیران با ذهنیت فلسفی امکان‌پذیر است از طرفی تفاوت بنیادین فرهنگ علوی …

طراحی الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری در شرکت های دانش بنیان

نویسندگان: امیر آزادارمکی، عارفه داودی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیدهبازاریابی از مهمترین ارکان هر کسب و کاری است اما بازاریابی به روشهای معمول دیگر پاسخگوی محیط کسبوکار پرتلاطم که با ریسک و عدم اطمینان همراه است، نیست. ماهیت برجسته بازاریابی و کارآفرینی، جستجوی فرصتهایی برای تبدیل آنها به ایدههای …

طراحی الگوی استراتژیک آموزش و بهسازی منابع انسانی با هدف توفیق در بازارهای داخلی و خارجی

نویسندگان: محسن فرقانی، عارفه داودی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت توفیق در بازارهای داخلی و خارجی با استفاده از آموزش و بهسازی منابع انساتی میباشد. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. …

تاثیر آموزش کارآفرینی بر هوشیاری کارآفرینانه با نقش میانجی اثربخشی آموزش و آگاهی اقتصادی

نویسندگان: امیر آزادارمکی، عارفه داودی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: آموزش کارآفرینی نقش بی بدیلی در ترویج کارآفرینی در فضای کسب و کار اقتصادی دارد و هوشیاری کارآفرینانه و اثربخشی آموزش نیز به عنوان مفاهیم اساسی در تئوری فرصت گرایی کارآفرینی مطرح می باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر …

مروری بر نقش شتاب دهنده ها در تحقق دانشگاه کارآفرین

نویسندگان: سیده راحله میرمحمدعلی رودکی، محمدصادق مهرجو، بشرا اشرفی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: همزمان با رشد کسب و کارهای نوپا در عصر حاضر، مفهوم جدیدی به نام شتاب دهنده کسبوکار شکل گرفته است که به نوعی نقش حامی در ایجاد این گونه از مشاغل را برعهده دارند. درحقیقت …

بازاریابی در شرکت های دانش بنیان

نویسندگان: سیدعلی سیدصدر، نیلوفر حسن آبادی، مصطفی احمدی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: بیشتر شرکت های دانش بنیان توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی و با محوریت پژوهش و دانش و تبدیل دانش به ثروت تاسیس میشوند. این نوع کسب و کارها نقش پررنگی در توسعه اقتصادی کشورها دارا هستند و …

مروری بر نقش شرکتهای دانش بنیان در شکل گیری دانشگاه کارآفرین

نویسندگان: بهاره فخاریان، فائزه نصیری، دانیال صوفیان و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: دانشگاه ها نقش راهبردی را به عنوان محرک رشد اقتصادی منطقه ای ایفا میکنند. مشارکت و حمایت از شرکت های زایشی دانشگاهی به عنوان یک مکانیزم انتقال دانش، در ایجاد اکوسیستمهای دانشگاه کارآفرین نقش ایفا میکند. دانشگاه …

عشق به برند و وفاداري مشتري

نویسندگان: ملیحه سیدآقامیری، حمید نصرتی، الناز اسدی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: مصرف کنندگان در بازارهای امروزی انتظار دارند که از برند یا محصولی که خریداری میکنند، رضایت داشته باشند، با این حال رضایت مشتری برای برقراری رابطه ی مستمر با یک برند کافی نیست. ایجاد یک پیوند عاطفی …

نقش فرشتگان كسب و كار در ايجاد كسب و كارهاي جديد

نویسندگان: مرتضی رضایی، مونا مظاهری، آوا الفت و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: در دنياي کسب و کار امروز بسياري از کارآفرینان و استارتاپ ها جهت اجراي ایده هاي خود نيازمند تامين مالی هستند. با توجه به ظهور بازارهاي مالی نوین فرشتگان کسب و کار در این زمينه نقش کليدي …