طراحی مدل بلاکچین در صنعت بیمه با رویکرد جبران خسارت درمان

نویسندگان: امیررضا علیزاده مجد، محبوبه پرگو، زهرا بلندنظر، عارفه داودی چکیده: از مهم‌ترین ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و زمان‌بر ﺑﻮدن آن‌ها اﺳﺖ ﮐﻪ بهره‌مندی از ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ، ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی می‌تواند ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. مطالعه حاضر از نظر هدف و جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی کاربردی و اکتشافی …

مطالعه تاثیر فرهنگ علوی بر اخلاق کسب وکار اسلامی با نقش میانجی ذهنیت فلسفی مدیران

نویسندگان: عبدالحسین خسروپناه، محبوبه پرگو و امیررضا علیزاده مجد چکیده: امروزه سازمان‌هایی موفق هستند و می‌توانند در دنیای پررقابت ادامه حیات دهند که دائما افکار و اندیشه‌های جدید را در سازمان به کار ببرند و این امر توسط مدیران با ذهنیت فلسفی امکان‌پذیر است از طرفی تفاوت بنیادین فرهنگ علوی …

طراحی الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری در شرکت های دانش بنیان

نویسندگان: امیر آزادارمکی، عارفه داودی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیدهبازاریابی از مهمترین ارکان هر کسب و کاری است اما بازاریابی به روشهای معمول دیگر پاسخگوی محیط کسبوکار پرتلاطم که با ریسک و عدم اطمینان همراه است، نیست. ماهیت برجسته بازاریابی و کارآفرینی، جستجوی فرصتهایی برای تبدیل آنها به ایدههای …

طراحی الگوی استراتژیک آموزش و بهسازی منابع انسانی با هدف توفیق در بازارهای داخلی و خارجی

نویسندگان: محسن فرقانی، عارفه داودی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت توفیق در بازارهای داخلی و خارجی با استفاده از آموزش و بهسازی منابع انساتی میباشد. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. …

تاثیر آموزش کارآفرینی بر هوشیاری کارآفرینانه با نقش میانجی اثربخشی آموزش و آگاهی اقتصادی

نویسندگان: امیر آزادارمکی، عارفه داودی و دکتر امیررضا علیزاده مجد چکیده: آموزش کارآفرینی نقش بی بدیلی در ترویج کارآفرینی در فضای کسب و کار اقتصادی دارد و هوشیاری کارآفرینانه و اثربخشی آموزش نیز به عنوان مفاهیم اساسی در تئوری فرصت گرایی کارآفرینی مطرح می باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر …

بازاریابی محصولات فرهنگی مبتنی بر رسانه اجتماعی

نویسندگان: نادر محقق، علیرضا سرحدی و امیررضا علیزاده مجد چکیده: این مقاله در صدد بررسی چگونگی بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی با در نظر گیری نقش اثرگذار رسانه اجتماعی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش کیفی است. در ابتدا ضرورت بازاریابی محصولات فرهنگی …

تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

نویسندگان: امیررضا علیزاده مجد، علی بدیع زاده، سیدرسول حسینی، حمیدرضا سعیدنیا و ابوتراب علیرضایی چکیده: سرعت تحولات از ویژگی های قرن بیست و یکم می باشد و گاه سرعت این تغییرات به قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می شوند. فضای حاکم بر اقتصاد امروز، ریسک …

تبیین اثر عملکرد نظام بانکداری بر رشد اقتصادی

نویسندگان: رویا جمشیدی، معصومه شجاعی و امیررضا علیزاده چکیدهرشد اقتصادی همواره يکي از اهداف مهم دولت ها در كشورهای در حال توسعه بوده است. به موجب آن بانکها با فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای سرمايه گذاری واقعي نقش واسطه گری مالي، قادر به تاثیر گذاری بر رشد اقتصادی شده …

شناسایی عوامل موثر بر توسعه کسبوکارهای زنجیرهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای منتخب شهرستان کاشان)

نویسندگان: زهرا سادات موسوی، ابوتراب علیرضایی، اشرف شاه منصوری و امیررضا علیزاده مجد چکیده:مقدمه: امروزه دانشمندان عرصه کسبوکار اعتقاد دارند توجه به سکونتگاه های روستایی بستری امن و کارآفرینانه برای خلق ارزش و تجاری سازی ایده ها بوده و اثرات بسیار مفیدی در خلق ارزش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . …

مطالعه تاثیر مهارتهای برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر)

نویسندگان: امیررضا علیزاده مجد، عارفه داودی و نرگس سقازاده چکیده:در سازمان های بزرگ، این موضوع حیاتی است که برای رشد عملکرد و کسب مزیت رقابتی، از رفتارهای کارآفرینانه در همه سطوح سلسله مراتبی حمایت کنند، از طرفی اعتماد از آن رو دارای اهمیت است که مدیران به دنبال درک و …