مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر)

نویسندگان: امیررضا علیزاده مجد، نرگس سقازاده، عارفه داودی چکیده:فرهنگ سازمانی عاملی اصلی در صحنه مديريت دانش است و تعاملات می تواند موجب یادگیري و دانش آفرینی نیروي انسانی شود به شرطی که فرهنگ این محیط به سمت سازمان یادگیرنده جهت گیری کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزات تاثیر فرهنگ سازمانی …

تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصر فکنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

نویسندگان: امیر آزادارمکی، عارفه داودی و امیررضا علیزاده مجد چکیده:نرخ ارز به عنوان یکی از کانال های ارتباط اقتصاد ملی با محیط بین الملل از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به جساب میآید. انحراف این متغیر از مقدار تعادلی آن تقریبا در اکثر کشورها مشاهده می شود. اما این موضوع به …

تأثیر ویژگی های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف کنندگان با نقش میانجي گری رضایت بازاریابان

نویسندگان: حمید صیدآبادی ، امیررضا علیزاده مجد و عبدالله نعامی چکیده:این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگ یهای فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصر فکنندگان با نقش میانج یگری رضایت بازاریابان در صنایع لاستیک انجام گرفت. مفهوم ویژگیهای فردی را به عنوان جمع كل راههایی میدانند كه يك نفر بدان …