تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

نویسندگان: امیررضا علیزاده مجد، علی بدیع زاده، سیدرسول حسینی، حمیدرضا سعیدنیا و ابوتراب علیرضایی چکیده: سرعت تحولات از ویژگی های قرن بیست و یکم می باشد و گاه سرعت این تغییرات به قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می شوند. فضای حاکم بر اقتصاد امروز، ریسک …

تبیین اثر عملکرد نظام بانکداری بر رشد اقتصادی

نویسندگان: رویا جمشیدی، معصومه شجاعی و امیررضا علیزاده چکیدهرشد اقتصادی همواره يکي از اهداف مهم دولت ها در كشورهای در حال توسعه بوده است. به موجب آن بانکها با فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای سرمايه گذاری واقعي نقش واسطه گری مالي، قادر به تاثیر گذاری بر رشد اقتصادی شده …

شناسایی عوامل موثر بر توسعه کسبوکارهای زنجیرهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای منتخب شهرستان کاشان)

نویسندگان: زهرا سادات موسوی، ابوتراب علیرضایی، اشرف شاه منصوری و امیررضا علیزاده مجد چکیده:مقدمه: امروزه دانشمندان عرصه کسبوکار اعتقاد دارند توجه به سکونتگاه های روستایی بستری امن و کارآفرینانه برای خلق ارزش و تجاری سازی ایده ها بوده و اثرات بسیار مفیدی در خلق ارزش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . …

مطالعه تاثیر مهارتهای برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر)

نویسندگان: امیررضا علیزاده مجد، عارفه داودی و نرگس سقازاده چکیده:در سازمان های بزرگ، این موضوع حیاتی است که برای رشد عملکرد و کسب مزیت رقابتی، از رفتارهای کارآفرینانه در همه سطوح سلسله مراتبی حمایت کنند، از طرفی اعتماد از آن رو دارای اهمیت است که مدیران به دنبال درک و …

مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر)

نویسندگان: امیررضا علیزاده مجد، نرگس سقازاده، عارفه داودی چکیده:فرهنگ سازمانی عاملی اصلی در صحنه مديريت دانش است و تعاملات می تواند موجب یادگیري و دانش آفرینی نیروي انسانی شود به شرطی که فرهنگ این محیط به سمت سازمان یادگیرنده جهت گیری کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزات تاثیر فرهنگ سازمانی …

تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصر فکنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

نویسندگان: امیر آزادارمکی، عارفه داودی و امیررضا علیزاده مجد چکیده:نرخ ارز به عنوان یکی از کانال های ارتباط اقتصاد ملی با محیط بین الملل از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به جساب میآید. انحراف این متغیر از مقدار تعادلی آن تقریبا در اکثر کشورها مشاهده می شود. اما این موضوع به …

تأثیر ویژگی های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف کنندگان با نقش میانجي گری رضایت بازاریابان

نویسندگان: حمید صیدآبادی ، امیررضا علیزاده مجد و عبدالله نعامی چکیده:این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگ یهای فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصر فکنندگان با نقش میانج یگری رضایت بازاریابان در صنایع لاستیک انجام گرفت. مفهوم ویژگیهای فردی را به عنوان جمع كل راههایی میدانند كه يك نفر بدان …