دکتر امیررضا علیزاده مجد | Dr. AmirReza Alizadeh Majd

رزومه

بیوگرافی دکتر مجد؛ موسس دانشگاه کارآفرین

1-کارشناس مدیریت صنعتی
2- کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی در گرایش تولید و عملیات
3- دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی در گرایش آموزش عالی
4- صاحب امتیاز و مدیرمسئول گروه نشر دانشگاه کارآفرین
5- مشاور منابع انسانی و سیستم های مدیریت در صنایع نفت، پتروشیمی، خودرو، فولاد و …
6- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت یگانه دام پارس
7- مدیرعامل و عضوهیئت مدیره شرکت پویان یادگیران شایسته
8- عضو هیئت مدیره شرکت آسنا سازه الوند
9- عضو هیئت مدیره شرکت سهاسازان آینده پارس
10-فعال در عرصه رسانه به عنوان خبرنگار، سردبیر، مدیرمسئول و صاحب امتیاز
11-پژوهشگر، نویسنده و معلم
12- همکاری در بیش از 700 پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به عنوان استاد راهنما، مشاور و داور

دانلود رزومه دکتر مجد