طراحی الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری در شرکت های دانش بنیان

طراحی الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری در شرکت های دانش بنیان

نویسندگان: امیر آزادارمکی، عارفه داودی و دکتر امیررضا علیزاده مجد

چکیده
بازاریابی از مهمترین ارکان هر کسب و کاری است اما بازاریابی به روشهای معمول دیگر پاسخگوی محیط کسبوکار پرتلاطم که با ریسک و عدم اطمینان همراه است، نیست. ماهیت برجسته بازاریابی و کارآفرینی، جستجوی فرصتهایی برای تبدیل آنها به ایدههای عملی و بازار است. با ارزیابی مدلهای موجود در این حوزه کمبود مدلی برای شرکتهای دانش بنیان دیده شد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش کیفی میباشد ابتدا دادههای کیفی از طریق تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری گردید، سپس توسط خبرگان شاخص های غربال شدند. در ادامه شاخصهای مستخرج در راستای خلق مدل، توسط خبرگان و در جلسه گروه کانونی گروهبندی گردید. هر یک از مؤلفه ها و مفاهیم مرتبط جداگانه توسط نرمافزار ماکس کودا تحلیل و ترسیم شده است. درنهایت مدل این پژوهش بر اساس بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری به چهار بعد بازاریابی بافتاری، شبکه های کارآفرینانه، هسته هدایتگر درونی و کارآفرینی نوآفرینی که هرکدام از این موارد دارای چندین مؤلفه میباشد، طراحی گردید.
واژگان کلیدي: بازاریابی، کارآفرینی، بازاریابی کارآفرینانه، نوآوری، شرکت های دانش بنیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *