مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر)

مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر)

نویسندگان: امیررضا علیزاده مجد، نرگس سقازاده، عارفه داودی

چکیده:
فرهنگ سازمانی عاملی اصلی در صحنه مديريت دانش است و تعاملات می تواند موجب یادگیري و دانش آفرینی نیروي انسانی شود به شرطی که فرهنگ این محیط به سمت سازمان یادگیرنده جهت گیری کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزات تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری در شرکت آرتاویل تایر است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- همبستگی میباشد. برای انجام تجزیه و تحلیل از نرم افزار PLS و SPSS استفاده شد. براین اساس به منظور بررسي پايايي مدل انداز هگيري پژوهش، به بررسي ضرايب بارهاي عاملي، ضرايب آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي، روايي همگرا و روايي واگرا پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که روابط همخطی بین متغیرها مورد تایید قرار گرفته است و بر اساس پژوهش حاضر میتوان پیشنهاد کرد که که سازمانی میتواند به موفقیت برسد که دارای کارکنان و مدیرانی دارای فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و ظرفیت یادگیری سازمانی باشد.

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ، ظرفیت یادگیری سازمانی، کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *