مطالعه تاثیر مهارتهای برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر)

مطالعه تاثیر مهارتهای برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر)

نویسندگان: امیررضا علیزاده مجد، عارفه داودی و نرگس سقازاده

چکیده:
در سازمان های بزرگ، این موضوع حیاتی است که برای رشد عملکرد و کسب مزیت رقابتی، از رفتارهای کارآفرینانه در همه سطوح سلسله مراتبی حمایت کنند، از طرفی اعتماد از آن رو دارای اهمیت است که مدیران به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد همکاری مؤثر در سازمان ها می باشند و مهارت های ارتباطی رفتارهایی هستند آموخته شده و اکتسابی که برای زندگی اثربخشی ضروری اند که شامل آگاهی و ایجاد شرایط لازم جهت رشد چنین رفتارهایی می باشد. برای انجام تجزیه وتحلیل از نرم افزار PLS و SPSS استفاده شد. براین اساس به منظور بررسي پايايي مدل اندازه گيري پژوهش، به بررسي ضرايب بارهاي عاملي، ضرايب آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي، روايي همگرا و روايي واگرا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روابط همخطی بین متغییرها مورد تایید قرار گرفته است و بر اساس پژوهش حاضر می توان پیشنهاد کرد که که سازمانی میتواند به موفقیت برسد که دارای کارکنان و مدیرانی دارای مهارت ارتباطی و رفتار کارآفرینانه باشند که در نهایت بتواند اعتماد سازمانی را هم در محیط سازمانی ایجاد کند.

واژه های کلیدی: ا عتماد سازمانی، مهارتهای ارتباطی، رفتار کارآفرینانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *