نقش فرشتگان كسب و كار در ايجاد كسب و كارهاي جديد

نقش فرشتگان كسب و كار در ايجاد كسب و كارهاي جديد

نویسندگان: مرتضی رضایی، مونا مظاهری، آوا الفت و دکتر امیررضا علیزاده مجد

چکیده:

در دنياي کسب و کار امروز بسياري از کارآفرینان و استارتاپ ها جهت اجراي ایده هاي خود نيازمند تامين مالی هستند. با توجه به ظهور بازارهاي مالی نوین فرشتگان کسب و کار در این زمينه نقش کليدي دارند ورود سرمایه هاي هوشمند، باانگيزه و ریسك پذیر در کسب و کارهاي جدید زمينه را براي شروع فعاليت هاي توليدي و خدماتی و ایجاد اشتغال فراهم می سازد. فرشتگان کسب و کار به منظور کنترل و پایش روند فعاليت هاي سرمایه گذاري شده، در کنار تامين مالی سعی در مشارکت و ارائه مشاوره هاي مالی و تخصصی تر دارند. بدون شك فرشتگان کسب و کار در ایجاد کسب وکارهاي جدید نقش کليدي داشته و تاحدود زیادي در تامين مالی آن موثر هستند. در حال حاضر با توجه به شرایط پاندمی ویروس کرونا و شرایط حاکم بر فضاي کسب و کار در سطح ملی و بينالمللی وجود سرمایه گذاران ریسك پذیر نقش موثر و مهمی در ایجاد شغل دارد. در این مقاله پس از بررسی روش هاي تامين مالی و تاثير آن بر ایجاد فرصتهاي جدید کسب و کار مدل ذهنی فرشتگان کسبوکار جهت تصميمگيري در خصوص سرمایهگذاري در کسب و کارهاي جدید (کارآفرینان و استارتاپ ها) مطرح شد.

واژگان کلیدی: فرشتگان کسب و کار، استارتاپ ها، کارآفرینی، سرمایه گذاري خطرپذیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *